off partner

logo swecanalboat web

off partner

logo swecanalboat web

Hyr båt på Göta kanal och Kinda kanal

 • Swecanalboat
 • kanalbat 1
 • sittbrunn web
 • canalboat

Hyresvillkor

I samband med genomförd bokning godkänner hyrestagaren dessa hyresvillkor för hyra av båt av www.SweCanalBoats.se, Svenska Kanalbåtar AB.

 1. Hyrestagare
  Som hyrestagare avses den person som gör bokningen hos Svenska Kanalbåtar AB. Dessa hyresvillkor gäller mellan hyrestagaren och Svenska Kanalbåtar AB som uthyrare av båten. Hyrestagaren äger inte rätt att överlåta hyresavtal eller båt till tredje person.

 2. Hyrestagares ansvar, nyttjanderätt och gränser
  Hyrestagaren är ansvarig för båten under hela hyresperioden och att båten framförs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Den hyrda båten får endast användas för normalt bruk, ej tävling, transport av gods eller transport av passagerare mot betalning.
  Hyrestagaren äger rätt att framföra hyrd båt på Göta kanal och i Vättern. Hyrd båt får även framföras i Kinda kanal och sjösystemet. Båten får inte tas längre öster ut än till Stegeborgs marina och inte längre västerut än till Sjötorp utan skriftlig överenskommelse i förväg med Svenska Kanalbåtar AB. Om hyrestagaren bryter mot detta äger Svenska Kanalbåtar AB rätt att återta båten och hyrestagaren blir ansvarig för samtliga kostnader som uppkommit, även sådana som överstiger depositionen.

 3. Betalning
  Svenska Kanalbåtar äger rätt att ta ut en anmälningsavgift om 30 % vid bokningstillfället. Slutbetalning och deposition ska vara Svenska Kanalbåtar tillhanda senast 40 dagar före hyresperiodens start. Om inte anmälningsavgiften är Svenska Kanalbåtar AB tillhanda senast 7 dagar räknat från bokningstillfället avbokas båten. Om inte slutbetalningen betalas i tid äger Svenska Kanalbåtar rätt att ta ut förseningsavgift enligt gällande lagar. Svenska Kanalbåtar AB äger också rätt att häva hyresavtalet om hyrestagaren inte inkommit med slutbetalning senast 30 dagar före första hyresdagen. Anmälningsavgiften tillfaller då Svenska Kanalbåtar AB. Vid bokning närmare hyresstart än 40 dagar ska hela beloppet vara Svenska Kanalbåtar AB tillhanda inom 3 dagar från bokningstillfället.

 4. Avbeställning
  Avbokning av bokad hyresbåt måste ske skriftligt via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Fram till anmälningsavgiften är betald råder fri avbokning. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före första hyresdagen tillfaller anmälningsavgiften Svenska Kanalbåtar AB. Vid avbokning senare än 30 dagar före första hyresdagen debiteras full hyra.  Depositionen återbetalas i sin helhet.

 5. Avbokning vid tecknat avbeställningsskydd
  Om hyrestagaren tecknat avbeställningsskydd i samband med bokning kan hyrestagaren avboka fram till dagen före första hyresdagen vid dödfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat hyrestagaren själv, make/sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret, annan allvarlig händelse utanför hyrestagarens kontroll som hyrestagaren inte kunde förutse när båten bokades och som medför att det inte är rimligt att begära att hyrestagaren ska stå fast vid sin bokning, Hyrestagaren ska styrka sitt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skickas till Svenska Kanalbåtar AB utan dröjsmål. En expeditionsavgift om 400 kr debiteras per bokad båt vid avbokning med avbeställningsskydd.

 6. Utlämning av hyrd båt
  Utlämning av båt till hyrestagaren sker på plats och tid som anges i bokningsbekräftelsen. Svenska Kanalbåtar AB äger rätt att ändra tid och plats om hyrestagaren meddelas i god tid före hyresperiodens start eller om det på grund av försening från tidigare hyresgäst är nödvändigt för att hyrestagaren ska kunna få tillgång till den hyrda båten.

 7. Båtens skick
  Svenska Kanalbåtar AB ska tillhandahålla bokad båt i sjövärdigt skick och med utrustning enligt specificerad utrustningslista. Vid utlämning godkänner hyrestagaren båtens skick genom att skriva på besiktningsprotokoll som Svenska Kanalbåtar AB tillhandahåller.
  Eventuella brister ska påpekas och om möjligt avhjälpas innan hyrestagaren lämnar hamnen. Är avhjälpande inte möjligt ska det noteras i besiktningsprotokollet i samband med utlämnandet. Hyrestagaren har även upplysningsskyldighet avseende eventuella fel och skador som inträffat under hyresperioden.

 8. Ersättning vid försening eller utebliven leverans
  Om hyresgästen inte får tillgång till den hyrda båten senast kl 18 på hyresdagen till följd av ett fel som härrör sig till Svenska Kanalbåtar AB eller våra båtar äger hyrestagaren rätt till kompensation. Blir förseningen längre ersätts hyrestagaren med kompensation som motsvarar dygnshyran beräknad som hyresbeloppet, exkl tilläggspaket, dividerat med antal hyresdygn.
  Om Svenska Kanalbåtar AB inte kan tillhandahålla en likvärdig båt till hyrestagaren senast 48 timmar efter hyresperiodens start bryts kontraktet och hyresgäster äger rätt att få hela hyresbeloppet återbetalt. Hyrestagaren äger inte rätt att rikta ytterligare skadeståndskrav mot Svenska Kanalbåtar AB.
  Svenska Kanalbåtar AB har rätt att omdirigera hyrestagaren med sällskap till annan hamn för att möjliggöra påstigning på båt där så krävs på grund av att den hyrda båten inte kan tas till utlämningshamnen i tid.

 9. Försäkring
  Den uthyrda båten är helförsäkrad och försäkringen ingår i hyran. För att försäkringen ska gälla måste hyrestagaren följa slussvärdarnas instruktioner och anvisningar samt hålla sig inom markeringarna vid slussning. Vidare ska båten framföras på vedertaget sätt enligt gällande sjöförordningar och gällande trafikföreskrifter. Försäkringen täcker inte hyrestagarens personliga tillhörigheter och Svenska Kanalbåtar AB tar inget ansvar för personliga tillhörigheter som förvaras på båten.

 10. Deposition
  Hyresgästen är skyldig att betala en deposition till Svenska Kanalbåtar AB. Depositionen täcker försäkringens självrisk, skador som understiger självrisken samt avdrag som kan göras för att båten inte lämnas tillbaks i det skick som erfordras vad gäller städning, slamtömning, tankning och dylikt. Depositionen återbetalas till hyresgästen efter avslutad hyresperiod förutsatt att båten är återlämnad i tid och i samma skick som den lämnades ut.

 11. Husdjur
  Husdjur får ej medtagas på hyrd båt.

 12. Rökförbud
  Rökförbud råder på samtliga båtar som hyrs ut av Svenska Kanalbåtar AB.

 13. Drivmedel
  Drivmedel ingår i hyran.

 14. Kanalbiljett
  Kanalbiljett för Göta kanal (Mem till Sjötorp tur och retur) eller Kinda Kanal är obligatoriskt och kostnad tillkommer i hyran för förbokade resor i kanalsystemet.

 15. Skador
  Hyrestagaren ansvarar för att båten vårdas väl. Hyrestagaren har upplysningsskyldighet avseende eventuella fel och skador som inträffat under hyresperioden. Om det under resans gång händer något som påverkar båtens skick väsentligt eller möjlighet att framföra båten, är hyrestagaren skyldig att kontakta Svenska Kanalbåtar AB. Hyrestagaren får instruktioner av Svenska Kanalbåtar AB vilka återgärder denne ska vidta. Det åligger hyrestagaren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skada. Försummas detta bär hyrestagaren en motsvarande del av förlusten.
  Hyrestagaren äger inte rätt att åtgärda fel på egen bekostnad för att sedan begära ersättning. Hyrestagaren äger inte heller rätt att utföra någon form av reparationer eller ingrepp i båten om detta inte är nödvändigt för att rädda liv och egendom utan att först ha fått ett godkännande från Svenska Kanalbåtar AB.

 16. Stöld
  Vid stöld av hyrd båt, stöld som sker på grund av att hyrestagaren varit oaktsam med handhavandet (exempelvis lämnat båten olåst) eller skadegörelse av tredje person ska hyrestagaren utan dröjsmål göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett samt skyndsamt underrätta Svenska Kanalbåtar AB och överlämna en kopia på anmälan. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot Svenska Kanalbåtar AB för därigenom uppkommen skada.

 17. Stillestånd
  Vid stillestånd till följd av skada på båten som varar längre än 24 timmar, räknat från anmälan till Svenska Kanalbåtar AB, ersätts hyrestagaren med en dygnshyra (dvs. hyresbeloppet, ex tilläggspaket, dividerat med antal hyresdygn) för varje påbörjad 24-timmarsperiod.
  Vid stöld av uthyrd båt hävs avtalet efter det att hyrestagaren fullföljt sina åtaganden med polisanmälan och kontaktat Svenska Kanalbåtar AB samt överlämnat kopia på polisanmälan. Hyrestagaren äger rätt att få ersättning för ej utnyttjade hyresdygn med dygnshyran (dvs. hyresbeloppet, ex tilläggspaket, dividerat med antal hyresdygn).

 18. Olämpliga hyrestagare
  Svenska Kanalbåtar AB äger rätt att avvisa hyrestagare som är påverkade av alkohol, droger eller på annat sätt visar sig vara olämplig att framföra båten. I detta fall återbetalar Svenska Kanalbåtar AB 50 % av det totala beloppet till hyrestagaren som därmed inte kan komma ställa skadeståndskrav på Svenska Kanalbåtar AB.
  Svenska Kanalbåtar äger rätt att häva hyresavtalet om hyrestagaren visat sig olämplig att framföra båten på ett säkert sätt, vansköter båten så att betydande risk för värdeminskning föreligger eller åsidosätter bestämmelse i detta avtal. I dessa fall återbetalas ingen del av hyresbeloppet och hyrestagaren äger inte heller rätt till ersättning från Svenska Kanalbåtar AB.

 19. Återlämning
  Återlämning av hyrd båt sker på tid och plats som avtalats i bokningsbekräftelse eller på annat sätt överenskommets.
  Båten ska återlämnas i samma skick som vid utlämnandet. När båten återlämnas ska den vara tömd på hyrestagarens personliga tillhörigheter och sopor. Båten ska vara städad, slamtömd och fulltankad. Kvitto på sluttankning ska kunna uppvisas.
  När båten är kontrollerad skriver hyrestagare och representant för Svenska Kanalbåtar AB på besiktningsprotokollet som utgör underlag för återbetalning av deposition. Vid skador som regleras med försäkringen, mindre skador under självriskbeloppet, skador på eller saknad utrustning, ej fullständig städning, ej slamtömd eller tankad båt eller dylikt äger Svenska Kanalbåtar AB rätt att hålla inne depositionen eller delar av depositionen. Storleken på den innehållna depositionen bestäms på plats och är beroende på båtens skick när den återlämnas.
  Om hyrestagaren får kännedom om att han inte kommer att kunna återlämna båten på utsatt tid och plats, ska han omedelbart underrätta Svenska Kanalbåtar AB om förseningen. Underlåter hyrestagaren att meddela Svenska Kanalbåtar AB om förseningen svarar hyrestagaren gentemot Svenska Kanalbåtar AB för därigenom uppkomna kostnader.
  Om hyrestagaren inte har båten redo för återlämning på den tid och plats som angivits hålls depositionen inne i relation till förseningen. Som återlämningstid räknas när båten är utrymd, städad, tankad och klar för besiktning.
  Vid längre försening debiteras hyresgästen ett skadestånd motsvarande den dubbla dygnshyran plus varje förlust som Svenska Kanalbåtar AB tillfogas genom att båten inte kan ställas till nästa hyrestagares förfogande i tid, ej begränsat till depositionen.
  Vid försening har Svenska Kanalbåtar AB rätt att kräva att hyrestagaren lämna ifrån sig båten i annan hamn än angiven återlämningshamn för att möjliggöra för ny hyrestagare att påbörja sin hyresperiod. Eventuella merkostnader som detta föranleder för hyrestagaren svarar hyrestagaren själv för.

 20. Force majeure
  Om stängda vattenvägar, stängda slussar, torka eller annat som ligger utanför Svenska Kanalbåtar ABs kontroll hindrar hyrestagaren från att genomföra sin planerade kanalresa utgår ingen ersättning till hyrestagaren. I möjligaste mån kommer Svenska Kanalbåtar AB att hjälpa hyresgästen genom att föreslå annan rutt, bevilja tillstånd att gå ut i S:t Anna skärgård eller på annat sätt så långt det är möjligt att bistå hyrestagaren så att denne får en så positiv hyresperiod som möjligt.

 21. Personuppgifter
  Svenska Kanalbåtar AB lämnar inte ut namn eller personuppgifter till andra företag eller föreningar, undantaget Dibs som sköter kortbetalningarna, utan följer Personuppgiftslagen (PuL).

Skriv utE-post

Social media

Kontakt

info@swecanalboats.com
+46-(0)70-725 80 57

Svenska Kanalbåtar AB

www.SweCanalBoats.com
äger och driver denna sida

Om företaget

Org nr: 556884-0226
Momsnr: SE556884022601
Innehar F-skattesedel